El Consell Comarcal aprova el pressupost per al 2014

Els comptes publics comarcals, tot i força continuistes, incorporen diferents programes de foment de l'ocupació i la reactivació econòmica

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell va aprovar ahir, sense cap vot en contra i amb l’abstenció del PSC, el pressupost per a l’any 2014, que ha quedat establert en 5.058.287,29 €, xifra que representa un augment del 6,94% respecte al de l’any passat. Aquest pressupost va destinat, tal com expressa el grup de govern, a “donar suport als ajuntaments en la prestació de serveis municipals i supramunicipals, a fomentar l’ocupació i la dinamització econòmicaia afavorir la cohesió social i pal·liar els efectes de la crisi”.

El pressupost, que ha estat elaborat amb els portaveus dels diversos grups comarcals, es defineix com a continuïsta respecte al 2013 i ha estat elaborat en el nou marc normatiu que limita la despesa dels ens locals. Els comptes previstos inclouen una forta despesa financera per l’endarreriment de les transferències corrents i de capital provinents d’altres ens. Tot i així, s’està fent un esforç per mantenir els serveis als ajuntaments i els de caràcter supramunicipal.

Una altra de les prioritats destacades és la relativa a les accions destinades a la reactivació econòmica i el foment de l’ocupació. El pressupost contempla també l’ampliació dels recursos destinats a l’atenció a les persones en situacions de vulnerabilitat. Tot plegat, amb un control extrem de la despesa de funcionament.

El problema més greu que pateix el Consell Comarcal des del punt de vista financer és la forta dependència dels ingressos provinents de la Generalitat, els quals representen el 88,2% del total, una circumstància que, davant de les actuals tensions de tresoreria, fa augmentar la morositat de la institució.

Per grups de programes, destaquen el d’Educació, que representa més del 25% del pressupost total, i el de Serveis Socials, que suposa el 13,8%. D’altra banda, la partida que més creix en relació al pressupost de l’any 2013 és la de desenvolupament empresarial, en la que hi ha inclosos els diversos programes de foment de l’ocupació, que augmenta en un 61%, seguida de les de camins veïnals (37%) i Cultura (19%).

En paraules del president del Consell Comarcal, Jesús Fierro, “aquest és l’únic pressupost possible en les actuals circumstàncies, però tot i així és un pressupost que ens permet enfortir el suport als municipis més petits, innovar en l’administració local, afavorir l’estalvi en la despesa dels ajuntaments i, en conseqüència, continuar avançant en l’equilibri territorial”.

La Seu d’Urgell, 14 de febrer de 2014.