L'Alt Urgell aprova una declaració en defensa de l'esport amateur català

El Ple del consell Comarcal va aprovar el passat dijous una declaració en defensa de l'esport amateur català, en la mateixa línia que ha proposat la Secretaria General de l'Esport, després de la reunió informativa mantinguda a La Seu d'Urgell entre els clubs esportius i la secretaria General de l'Esport arrel de les inspeccions de la Seguretat Social als clubs catalans.

Text íntegre de la Declaració en defensa de l’esport amateur català

Declaració en defensa de l’esport amateur català a conseqüència de les inspeccions de la Seguretat Social als clubs catalans.

Les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l'Estat realitzades en els últims mesos a les entitats esportives catalanes, adreçades no només a l'esport professional sinó també a l'esport de base i amateur, poden posar en risc la continuïtat d'aquestes entitats.

Cal assenyalar, que el sistema esportiu català es sustenta en gran part en l'esport de base, infants i joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva formació personal i cívica, l'educació en valors, l'adquisició d'hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social, pel que resulta important conservar-lo i impulsar-lo.

El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la supervivència de l'esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són estrictament les hores d'entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els permet també cobrir les despeses que els ocasiona.

En l'àmbit esportiu i, concretament, en l'esport amateur, la relació entre les entitats esportives i moltes de les persones que presten els seus serveis es veu com una relació de voluntariat, atès que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el compromís que per l'obtenció d'un benefici econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats serien inviables.

De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de liquidació i d'infraccions per uns imports que per a la majoria d'aquestes entitats esportives són del tot inassumibles, pel que poden veure obligades a desaparèixer, causant un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l'esport de base i en els nostres joves.

En aquest sentit cal assenyalar que les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social no només han de tenir la funció punitiva, sinó que també han d'incorporar la funció informativa, i que ajudi a clarificar l'abast de la normativa. Si de l'anàlisi de les actuacions d'inspecció practicades a Catalunya s'arriba a la conclusió que la interpretació de la norma per part dels clubs i entitats esportives difereix de manera generalitzada respecte a la interpretació de la inspecció sobre la mateixa normativa, resulta prioritari aclarir la normativa i validar amb el sector, abans de passar a l'adopció de mesures sancionadores.

Per això, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell es suma a la petició que la Secretaria General de l’Esport  fa al Govern de l’Estat per analitzar els resultats de les inspeccions de Treball i Seguretat Social efectuades recentment a nombrosos clubs i entitats esportives, sense finalitat de lucre, principalment de Catalunya per tal de procedir a: 

1.     Ampliar la moratòria en les actuacions inspectores als clubs i a les entitats esportives sense ànim de lucre, en l'àmbit de l'esport no professional, fins que s'hagi aclarit la normativa i establert un sistema especial de la Seguretat Social per a les mateixes, en l'àmbit del esport no professional.

2.     Establir un sistema especial de la Seguretat Social, exempt de cotització, per als clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre, que incorpori a aquelles persones que hi col·laborin i obtinguin una retribució que es pugui considerar marginal i no constitutiva de mitjà fonamental de vida, sempre que els ingressos no arribin al salari mínim interprofessional. 

3.     Aplicar, per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, una interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social i voluntariat a les activitats esportives efectuades per clubs i entitats esportives sense afany de lucre. 

4.     Reconèixer clarament la figura del voluntari, sense relació laboral, en el cas d'activitats esportives realitzades per clubs i entitats sense finalitat de lucre.

5.     Atorgar caràcter informatiu i no sancionador a qualsevol acta oberta a entitats esportives sense ànim de lucre, en l'àmbit de l'esport no professional, quan hagi disconformitat entre les actuacions del club o entitat esportiva i la Inspecció del Treball i de la Seguretat Social, sempre que la tipologia d'aquestes disconformitats sigui coincident o habitual respecte a les detectades per la inspecció en altres clubs i entitats esportives, podent ser deguda a una insuficient claredat de la normativa aplicable.

Alt Urgell, 25 de juliol de 2013