Empresa pública comarcal

La societat mercantil Iniciatives Alt Urgell, SA, empresa pública de desenvolupament socioeconòmic de la comarca, es constituí el dia dos de desembre de 1992 amb un capital social de 60.101,21€ (10 milions de pessetes) subscrits i desemborsats íntegrament pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell.

El seu objecte social és el de fomentar, facilitar, promoure i impulsar tota mena d'actuacions generadores d'ocupació i d'activitat econòmica a la comarca de l'Alt Urgell. Dins d'aquest objectiu s'inclou el següent:

 • La captació, impuls, motivació, avaluació i coordinació d'iniciatives orientades a la creació i ampliació d'empreses, al foment de l'activitat econòmica i a l'estímul d'inversions.
 • La col•laboració en aquestes iniciatives, mitjançant els procediments que s'estimin adients en cada cas, inclosa la participació en el capital de les respectives empreses i, arribat el cas, la realització directa d'obres, projectes o iniciatives empresarials, sense necessitat de participació d'altres entitats o particulars, en la mesura que l'interés públic comarcal, que apreciarà el Consell d'Administració de la Societat,  ho faci aconsellable.
 • La prestació de serveis de suport, assessorament, promoció i coordinació a empreses i entitats radicades a la comarca.
 • Promoure el coneixement i aprofitament dels programes de foment de l'ocupació i dels ajuts i avantatges establerts per les diferents administracions públiques, als quals puguin acollir-se les empreses a que fan referència els punts anteriors.
 • L'organització i la realització d'activitats de formació i reciclatge dels promotors i responsables d'aquestes empreses i dels seus treballadors.

Àmbits d’actuació:

 • Explotació de l’Estació depuradora d'aigües residuals de Montferrer, EDAR.
 • Explotació de la cuina central a l’IES Joan Brudieu i de la cuina de l’escola Pau Claris.
 • Alt Urgell en X@rxa, observatori societat informació, gestió de projectes de telecomunicacions com la Xarca comarca i la gestió del Telecentre comarcal
 • Encàrrec de competències en matèria d’educació i  transport escolar.
 • Prestació del servei de transport social adaptat.
 • Desenvolupament a la comarca de l’activitat de l’empresa Enerforest Alt Urgell, sl
 • Participació indirecta en la Fundació Integra Pirineu com a Centre especial de treball.
 • Impuls de projectes de desenvolupament econòmic a la comarca de l’Alt Urgell.

Seu electrònica:

Portal transparència:

Factures electròniques:

Envieu les factures electròniques clicant aquí