EDAR Montferrer

El consell comarcal té concedida per l’Agència Catalana de l’Aigua ser l’administració actuant i competent en la gestió i manteniment de l’Edar de Montferrer i col·lectors en alta que serveix  a les poblacions de La Seu d’Urgell-Alàs-Montferrer-Aravell-Bellestar i Arfa.

La planta de tractament  d’aigües residuals utilitza el sistema biològic amb oxigenació per a l’eliminació de matèria orgànica en basses, i la decantació primària per a eliminar els sòlids en suspensió amb les següents dades de disseny:

Població real servida:
Disseny habitants equivalents:
Consum aigua real:
Consum de disseny:
Cabal mitjà diari:
Cabal màxim entrada:
Cabal mitjà diàri:
Contaminació entrada:
Dotació de contaminació:
Càrrega contaminant:
Km de col·lectors:
Potència instal·lada:
Superfície total:
16.000 hab. aprox.
20.000 hab.
220 litres/hora i dia
250 litres/hora i dia
57,87 litres/segon (208 m3/hora)
173,87 l/s (625 m3/h)
5.000 m3/dia
300 mg DBO5/litre
75 g DBO5/hora i dia
1.500 kg DBO5/dia
12 km
190 kW
4,1 ha

 

Disposicions específiques d'aplicació

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

Tràmits

Normativa

Documentació

Esquema de l'EDAR de Montferrer