Venda d’una vinya per eixugar els deutes d’una família de Castellbò

Data del document: 17 de novembre de 1348

Regesta:

Pere de Castelló, veí de Castellbò i tutor de Pere, fill menor dels difunts Ramon Vidal i de la seva esposa Esclarmonda, amb l’objectiu d’eixugar els deutes contrets per dit matrimoni, ven a Ramon de Carmeniu, veí de Castellbò, en la seva condició de millor postor a l’encant públic de Castellbò en legítima subhasta, segons és acostumat en aquest tipus de vendes, una vinya que era de dit matrimoni situada a l’indret anomenat el Vilar, al terme de Castellbò, per un preu de 50 sous barcelonesos. Dita venda és pregonada per tota la vila de Castellbò en observança de la solemnitat que cal guardar en aquest tipus de vendes, segons és costum.

O.- ACAU, Col•lecció de pergamins, 247 x 215 mm., núm. 22.

Interès del document:

Com a la resta d’Europa, a finals de 1348 l’epidèmia de la pesta negra ja havia descarregat tot el seu pes en una primera embranzida al Pirineu. No coneixem xifres d’afectats, però tot sembla indicar que els infectats en foren molts. Tot i que el document no és explícit en aquest sentit, la mort inesperada del pare i de la mare de Pere Vidal i la necessitat de vendre’s una vinya per poder eixugar els deutes ens transporta a aquell dramàtic context en què famílies senceres van desaparèixer de la mà de la malaltia, també a Castellbò. Darrere d’aquesta evidència més o menys tàcita, un altre element d’interès és l’evidència de la presència de vinya a l’entorn immediat de Castellbò, un conreu que es perdria a finals del segle XIX.